Sözleşmeler

MilyonAda internet ve Mobil uygulama üzerinden diğer kullanıcılarla iletişim/etkileşim kurmaya olanak sağlayan Ticari ve Kişiler için bir rehberdir. Elektronik ortamda ticari ve kişisel hobi ve özel üretim yada el becerilerinin tanıtımını, reklamlarını, yapabildikleri özel bir platformdur. Bu platformda Kanunlar ile belirlenmiş, yürürlükte olan tüm ticari kurallar geçerlidir. MilyonAda üzerinden yapılan iletişim/etkileşim gibi tüm faaliyetler ve alım, satım, reklam ve tanıtım işlemleri sözleşmeler ve kurallarla belirlenmiştir.

Bu Bölümde;

Kullanıcılar ve MilyonAda arasındaki ilişkileri düzenleyen "Üyelik Sözleşmesi’ni Lütfen okumak için vakit ayırın, MilyonAda kuralları ve politikalarını inceleyip, MilyonAda' da satışı ve tanıtımı yasak olan "Yasaklı Ürünler Listesi"ni de görebilirsiniz.

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ (Tebliğ ) uyarınca Güven Damgası Sağlayıcısı GDS tarafından incelemesi, takibi ve kontrolü sağlanan mevzuata uygunluk kriterlerinin varlığına delalet eder. Bunun haricinde Güven Damgası Sağlayıcısı, hiçbir suretle taraflar arasındaki sözleşmenin garantörü ya da taahhüt edeni olarak anlaşılamayacağı gibi, E-Rehber platform, sitesinde bulunan mal ya da hizmetlerin ayıptan ari vasıflarının kişiler arasında bir ticaret söz konusu olursa, olan ticaretin eksiksiz temin ve tesliminin kefili de değildir. Ayrıca Güven Damgası Sağlayıcısı para ve malın teslim edilmemesi, geç teslim edilmesi ya da taahhüt edilen niteliklere uygun olarak teslim edilmemesi hallerinden hukuken hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

"Üye"lerin, " MilyonAda " tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Üye"lerin sorumluluğundadır. "Üye"ler, kullanıcı adı ve şifrenin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer üyelerin, " MilyonAda "nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

"Portal"da "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "MilyonAda"nın, " MilyonAda " çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. " MilyonAda ", "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

"Üye", "MilyonAda"nın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/kişisel veri özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Bunun haricinde “Üye”nin ya da “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca “MilyonAda”ya beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi halinde “MilyonAda” “Üye”nin kendisine bildirdiği ad, soyad ve her türlü iletşim belge ve bilgisini karşı tarafa verebilir.

“MilyonAda” hizmetinden yararlanan “Üye”ler Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, " MilyonAda "nın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, siyasi propaganda niteliğinde, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, eşitlik mevzuatına, insan haklarına, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

MilyonAda hizmetinden yararlanan "Üye/üyeler" müşterilerinden toplamış olduğu kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılmasından 6698 sayılı Kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla sorumlu olup, Kanun kapsamında alınması gereken güvenlik önlemlerinden ve diğer tüm yükümlülüklerden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet gösteren " MilyonAda ", Portal üzerinden hizmetlerinin sağlanması kapsamında 6698 sayılı Kanun uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Taraflar, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda tarafların kendi veri tabanlarında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar ve içeriğindeki her türden kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, karşı tarafı yemin teklifinden beri kıldıklarını ve bu maddenin HUMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hallerde, MilyonAda tarafından Portal Üyelik Sözleşmesi mutatis mutandis uygulanacaktır.